Je bent hier:

U bent hier

Veelgestelde vragen

1. Wat is Synchroon Internetonderwijs (SIO)?

Synchroon Internetonderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust, operatie of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met zijn of haar school, leerkrachten en medeleerlingen behouden. SIO is gratis, zowel voor de leerling als de school.

2. Wat kan ik verwachten van Bednet?

Bednet beoordeelt of je aanvraag in aanmerking komt of niet. Bednet zorgt voor:

 • Een consulent die het project opstart, opvolgt en begeleidt
 • Materiaal in de klas en bij je thuis
 • Helpdesk en technische hulp

Meer info vind je bij Wat doet Bednet?

3. Wanneer kan ik Bednet aanvragen?

Op elk moment, vanaf de eerste dag van de afwezigheid. Voor een geplande operatie of moederschapsrust kan je SIO maanden of weken op voorhand aanvragen. Doe de aanvraag best zo snel mogelijk. Alles kan dan op voorhand worden voorbereid.

4. Hoe kan ik Bednet aanvragen?

Eenvoudig: via het aanvraagformulier op onze website. Om het even wie kan Bednet aanvragen zoals ouders, directies, leerkrachten, artsen, ziekenhuismedewerkers, CLB-medewerkers….

5. Wie kan Bednet aanvragen? School, ouders of derden?

Iedereen die betrokken is bij de begeleiding van een kind of jongere die door ziekte, moederschapsrust, operatie of ongeval niet in staat is les te volgen in zijn eigen school: ouders, directies, leerkrachten, artsen, ziekenhuismedewerkers, CLB-medewerkers…. Ongeacht of de afwezigheid nu tijdelijk, langdurig of veelvuldig is.

6. Wat gebeurt er als ik Bednet heb aangevraagd?

Binnen de 5 werkdagen neemt een consulent in je regio telefonisch contact op met school en gezin. In samenspraak met het gezin en de school wordt de aanvraag beoordeeld.

Als je aanvraag doorgaat:

 • maakt een consulent een afspraak met de school en met het gezin.
 • vindt er een speedtest plaats en worden er netwerkafspraken gemaakt.
 • wordt het computermateriaal geleverd.
 • wordt het computermateriaal geïnstalleerd om live les te kunnen volgen.
 • start het SIO op bij de leerling thuis en op de school.

7. Heb ik een medisch attest nodig?

Ja, je hebt een medisch attest nodig. Dat dien je in op school.

8. Moet ik ingeschreven zijn in een school? 

Ja, om Bednet op te starten, moet je ingeschreven zijn in een school. Je school moet officieel behoren tot het gefinancierd of gesubsidieerd basis of secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

9. Kan ik Bednet combineren met Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH)?

Ja, dat kan perfect gecombineerd worden. Het ene sluit het andere niet uit. Het is ook mogelijk enkel Bednet te gebruiken zonder TOAH of omgekeerd.

10. Kan ik Bednet combineren met Permanent onderwijs aan huis (POAH)?

Nee, dat is niet mogelijk. Je maakt deel uit van een klas en Bednet werkt aan je terugkomst naar de klas.

11. Kan ik Bednet combineren met andere initiatieven voor onderwijs aan zieke kinderen?

Ja, dat kan zeker. Het ene sluit het andere niet uit. Bednet stemt af met andere initiatieven zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, ziekenhuisonderwijs en vrijwilligerswerk. Andere initiatieven vind je bij handige links.

12. Moet ik betalen voor Bednet?

Nee, Bednet is volledig gratis voor de school en voor de leerling.

13. Hoelang moet je als kind of jongere ziek zijn om in aanmerking te komen?

Je moet minstens vier lesweken of 36 halve dagen op een volledig schooljaar gebruik kunnen maken van Bednet om in aanmerking te komen. Je komt dus ook in aanmerking voor Bednet als je regelmatig kortere periodes afwezig bent wegens ziekte. Van de aanvraag tot de installatie van het materiaal duurt het wel enkele weken voor je echt kan starten. Het is dus belangrijk om de aanvraag zo snel mogelijk te doen. Bij een operatie of moederschapsrust doe je dat best enkele weken of langer op voorhand.

14. Moet ik thuis zijn om in aanmerking te komen voor Bednet?

Neen, je hoeft niet thuis te zijn, maar de meeste Bednetters zijn dat wel. Je kan ook in het ziekenhuis of ergens anders opgenomen zijn, dan overleggen we met de instelling waar je verblijft of het mogelijk is.

15. Moet ik volledig afwezig zijn van de school? Wat als ik af en toe wel naar school kan? Kom ik dan ook in aanmerking voor Bednet?

Nee, je komt ook in aanmerking voor Bednet als je niet volledig afwezig bent van de school. Je moet wel een minimum aantal halve lesdagen (36) kunnen volgen. Je combineert dan naar school gaan en Bednet. Je aanvraag bekijken we samen met de school en met je ouders.

16. Wat zijn de voorwaarden voor Bednet?

Er zijn algemene Bednet voorwaarden. Bij deze criteria stelt Bednet louter vast of de voorwaarden al dan niet vervuld zijn. En er zijn twee vragen om te beoordelen of je aanvraag kan doorgaan:

 • Zal je lang genoeg gebruik kunnen maken van Bednet? Minimum 4 lesweken.
 • Kan je tijdens de periode van afwezigheid genoeg leren via Bednet? Je moet in staat zijn om tijdens de lesmomenten van Bednet gebruik te maken (en dit in voldoende mate).

17. Komt elk kind in aanmerking voor Bednet?

Neen, niet elk kind komt in aanmerking. Om in aanmerking te komen, moet je voldoen aan algemene Bednet voorwaarden. Als deze voorwaarden voldaan zijn, dan beoordeelt Bednet in functie van een aantal criteria. Bednet moet steeds zinvol en haalbaar zijn.

18. Komen kleuters in aanmerking voor Bednet?

Ja, synchroon internetonderwijs is mogelijk vanaf 5 jaar.

19. Wat als ik al 18 jaar ben en niet meer binnen de leerplicht val?

Je kan een aanvraag indienen als je ouder bent dan 18 jaar en je je secundair onderwijs nog niet hebt kunnen afmaken.

20. Hoe kan ik een klacht indienen?

Heb je een klacht over de dienstverlening dan ga je eerst in gesprek met je Bednet-consulent. Als dit gesprek geen aanvaardbare oplossing geeft, dan kan je in overleg gaan met de teamleider. Een formele klacht kan je indienen via een klachtenformulier. Voor elke type klacht is een procedure uitgewerkt. Ben je niet tevreden over de manier waarop de klacht werd behandeld? Dan kan je klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Bij de behandeling van de klacht werkt de Vlaamse Ombudsdienst samen met het Kinderrechtencommissariaat.

21. Hoe lang moet ik wachten eer Bednet kan starten in de klas?

Na je aanvraag duurt het tot enkele weken eer je via Bednet de les kan volgen. Bednet bereidt alles voor. Na een afspraak met een Bednet-consulent vindt een speedtest plaats en worden er netwerkafspraken gemaakt. Het computermateriaal wordt geleverd en nadien geïnstalleerd. De consulent zorgt voor de opstart bij de leerling thuis en op de school.

22. Kan ik examens afleggen via Bednet?

Ja, dat kan. Dat gebeurt in overleg met de school.

23. Wie bepaalt of ik al dan niet kan slagen op school?

De school blijft verantwoordelijk voor de evaluatie van de leerling en bepaalt dus ook of je kan doorgaan naar het volgende jaar of niet.

24. Kan Bednet mijn aanvraag weigeren?

Een aanvraag betekent niet automatisch dat het doorgaat. Er zijn algemene voorwaarden. De aanvraag wordt nadien door Bednet beoordeeld in functie van een aantal criteria. Er zijn twee vragen die een grote rol in de beoordeling spelen:

 • Zal je lang genoeg gebruik kunnen maken van Bednet?
 • Kan je tijdens de periode van afwezigheid genoeg leren via Bednet? Je moet in staat zijn om tijdens de lesmomenten van Bednet gebruik te maken (en dit in voldoende mate).

25. Moet ik alle lessen volgen?

Neen, dat is niet de bedoeling. Je volgt de lessen, in overleg met de school en volgens wat je aankan.

26. Welke lessen kan ik met TOAH en welke lessen kan ik via Bednet volgen?

Welke lessen je kan volgen, bepaalt de school, in overleg.

27. Wat als de school niet akkoord gaat?

De school kan niet weigeren, ze is decretaal verplicht om mee te werken aan synchroon internetonderwijs als de ouders dat wensen (en Bednet de aanvraag gunstig beoordeelt). Uiteraard kan de school, indien ze tegenindicaties ziet, deze wel bespreken in het overleg met ouders en Bednet.

28. Wat als de ouders Bednet weigeren?

Ouders kunnen weigeren. Het is dan aan de school, het CLB en iedereen die op één of andere wijze bij de begeleiding van de leerling betrokken is om de ouders toch te overtuigen en/of samen naar oplossingen te zoeken.

29. Ik ga naar school in Wallonië maar ben Nederlandstalig. Kan ik dan ook aanspraak maken op Bednet?

Neen, je kan dan geen aanspraak maken op Bednet. Je kan je wenden tot ClassContact.

30. Ik ben student en in het kader van een onderzoeksproject wil ik een diepte-interview afnemen van een Bednetter, een Bednet-ouder en/of leerkracht.

Bij Bednet gaan we met zeer veel zorg om met de gegevens van gezinnen en scholen. Enerzijds omwille van het ambtsgeheim dat ons niet toelaat deze gegevens met externen te delen en anderzijds uit respect voor de gezinnen en scholen. Zij bewandelen doorgaans reeds een zwaar parcours van behandelingen en emotionele beproeving, we streven er dan ook naar hen zo min mogelijk extra te belasten. We zijn vanuit Bednet natuurlijk steeds bereid vragen te beantwoorden en informatie rond onze werking te verschaffen.