Privacy

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door de Vereniging zonder winstoogmerk BEDNET (hierna verder ‘BEDNET’) met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 134/4 ingeschreven in het KBO met nummer 0865.402.821, IBAN BE56 0015 9950 0088, BIC GEBABEBB, tel. 016/20.40.45, e-mail info@bednet.be.

Tenzij anders vermeld, is BEDNET verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is.

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. Persoonsgegevens

We verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij de aanvraag van een samenwerking of de deelname aan een actie of gift, waaronder contactgegevens, naam, geboortedatum, eventueel klasgegevens, geslacht en ziekte van de betrokken leerling, bankgegevens.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens zoals functionele (hetzij registratiegegevens of systeemgegevens) of aanvullende gebruiksgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij uw gebruik, toegang of interactie met onze website, eveneens met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk acties organiseren of onze diensten aanbieden (scholen). We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding naar de server.

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.
De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behoudens wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals websitebeheer en -hosting, verwerking van betalings- en boekhoudingsgegevens (bv. voor fiscale attesten) en e-mailcommunicatie. We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is en alleen met verkopers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens dus gedeeld met deze agenten, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van BEDNET.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

4. Cookies

Door het gebruik van de website van BEDNET, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we je door naar onze disclaimer op https://bednet.be/disclaimer.
Door gebruik te maken van de website, geeft u toestemming om de cookies te installeren.

5. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten en het beheer van uw aanvraag (klantenbeheer). Daarnaast willen we de nodige beveiliging & veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. Tenslotte zullen we de gegevens gebruiken om u te (kunnen) informeren en contacteren omtrent onze acties, oproep van giften en marketing.

6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), artikel 6.1.h (gerechtvaardigde belangen), alsmede, in sommige gevallen, artikel 9.2.a) (uitdrukkelijke toestemming voor gevoelige gegevens) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om uw aanvraag te registreren en er gevolg aan te geven, om uw gift te verwerken, om onze diensten en de inhoud van onze website te analyseren/verbeteren, en u hieromtrent te informeren, om u op de hoogte te stellen van software-updates of voor administratieve, fraudeopsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het dubbel opt-in systeem dat bij registratie wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 24 maanden bewaard worden (voor o.m. fondsenwerving). Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard en maximaal voor een volledige schoolloopbaan, opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens onherroepelijk wissen. Geanonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden worden ongelimiteerd bijgehouden.

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene wiens gegevens verwerkt worden, heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de verwerking ervan laten beperken of ze (laten) verwijderen.

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens deels plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer gebruik zal kunnen maken van bepaalde diensten indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen door ons te informeren per e-mail aan info@bednet.be vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw aanvraag. Om uw identiteit te kunnen controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden u sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan info@bednet.be.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email contact@apd-gba.be.

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacybeleid, kunt u terecht bij info@bednet.be en op www.bednet.be

Lijst van cookies

Noodzakelijk (2)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
CookieConsentbednet.beSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
has_jsbednet.beRegistreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet.SessionHTTP Cookie


Statistieken (3)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
_gabednet.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
_gatbednet.beGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
_gidbednet.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie


Marketing (25)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
_cphfwmrm.netVerzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten.29 dagenHTTP Cookie
_fbpbednet.beGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
_hafwmrm.netVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.SessionHTTP Cookie
_scfwmrm.netVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.29 dagenHTTP Cookie
_sidfwmrm.netStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.SessionHTTP Cookie
_uidfwmrm.netHiermee kan de bezoeker inhoud van de website delen op social mediakanalen of -websites.1 jaarHTTP Cookie
_wrfwmrm.netVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.29 dagenHTTP Cookie
frfacebook.comGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.3 maandenHTTP Cookie
GED_PLAYLIST_ACTIVITYplayer.cdn01.rambla.beDeze cookie is ingesteld om het aantal keren bij te houden dat een specifieke bezoeker een specifieke advertentie is getoond – met de cookie kunnen adverteerders de specifieke advertenties die worden getoond differentiëren en daarmee het adverteren efficiënter maken.SessionHTTP Cookie
GoogleAdServingTestplayer.cdn01.rambla.beGebruikt om te registreren welke advertenties aan de gebruiker zijn getoond.SessionHTTP Cookie
GPSyoutube.comRegistreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.1 dagHTTP Cookie
IDEdoubleclick.netGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP Cookie
PREFyoutube.comRegistreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.8 maandenHTTP Cookie
r/collectdoubleclick.netDeze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker
rc::cgoogle.comDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.SessionHTML Local Storage
test_cookiedoubleclick.netGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP Cookie
trfacebook.comGebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.SessionPixel Tracker
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.179 dagenHTTP Cookie
YSCyoutube.comRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessionHTTP Cookie
yt-remote-cast-installedyoutube.comBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesyoutube.comBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idyoutube.comBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appyoutube.comBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameyoutube.comBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage