Voorwaarden fotowedstrijd

Je klasfoto delen

 1. De deelname aan de fotowedstrijd van de Nationale Pyjamadag, houdt het posten van een klasfoto op de website van Bednet in. Hierdoor worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt, meer bepaald de afbeelding alsook de klasgegevens van een kind (evenwel zonder vermelding van naam, voornaam, stamnummer, adres, etc.). De deelnemende scholen zullen aldus de vereiste toestemmingen van ouders/leerlingen moeten vragen om tot het posten van de foto te mogen overgaan. Bednet draagt in dit kader geen enkele verantwoordelijkheid. Maar de leerkracht in kwestie kan deze informatiecoupon van Bednet afdrukken. Als ouders deze ondertekend hebben is de school volledig in orde met de privacy wetgeving.  Bednet verbindt er zich toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de ontvangen afbeeldingen en informatie van en over de leerlingen/ouders en de betrokken lesgevers. 

 2. Als de gebruiker ervoor kiest om een foto te delen op onze website, stemt hij in om juiste, accurate, actuele en volledige informatie aan te bieden en te behouden over zichzelf. Indien de gebruiker een foto deelt die we ongepast vinden, behouden wij ons het recht om deze te verwijderen. Registratie gegevens en bepaalde andere informatie van de gebruiker worden behandeld onder ons privacy beleid. De gebruiker erkent dat Bednet inhoud verbiedt die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, overdreven gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is.

 3. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle afbeeldingen, informatie, gegevens, teksten, software, muziek, berichten of ander materiaal ("inhoud") die hij uploadt, plaatst, publiceert of vertoont (hierna: "verspreidt") of e-mailt of anderszins gebruik van maakt via de website van Bednet. Bednet heeft het recht om onderzoek te voeren en passende juridische stappen te ondernemen tegen iemand die, naar eigen goeddunken, deze bepalingen schendt, met inbegrip van het rapporteren van de gebruiker bij de wetshandhavingsinstanties. De gebruiker gaat akkoord de website niet te gebruiken om:
  - enige inhoud te te verspreiden die schending van een intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van een partij met zich meebrengt.
  - enige inhoud te mailen of te verspreiden die software virussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die de functies van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur kan onderbreken, vernietigen of beperken. Het is verboden om een ​​privacy- of veiligheidsrisico te creëren voor één persoon of om het systeem te verstoren of om de regels, procedures, beleid of regelgeving van netwerken die zijn verbonden aan de Dienst niet na te leven;
  - een inbreuk te plegen op enige toepasselijke wet of regelgeving met kracht van wet;
  - persoonlijke informatie van eenieder onder de leeftijd van 18 jaar te vragen;
  - e-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers te verzamelen;
  - enige criminele en illegale activiteiten te promoten;
  - Bednet beslist, naar eigen goeddunken, over het ingrijpen op vlak van de opname of de verwijdering van bepaalde inhoud op de website.

De gebruikersrechten

 1. De gebruiker die enige inhoud deelt op onze website, behoudt alle rechten, maar verleent aan Bednet alleen het recht om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te publiceren, te vertonen, te verdelen, te wijzigen, afgeleide werken hiervan te creëren en dergelijke inhoud op te slaan.

 2. Bednet zal de toestemming van de gebruiker vragen voor enig commercieel gebruik.

 3. Gelijkenissen en het kopiëren van de inhoud zonder toestemming van de gebruiker is ten strengste verboden voor andere gebruikers (zie verder). Indien de gebruiker gebruik zal maken van de inhoud, moet hij aan de eigenaar vragen of de laatstgenoemde het recht hiertoe verleent. Bednet is niet verantwoordelijk in geval van dergelijke schendingen van andere gebruikers.

Beveiliging

Bednet werkt aan de veiligheid en de bescherming van de inhoud en de contactgegevens van de gebruikers, maar kan niet garanderen dat onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze veiligheidsmaatregelen te verslaan. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig compromis of onbevoegd gebruik van uw profiel.

Intellectuele rechten

 1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat onze website en diensten (informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafieken, ...) informatie kan inhouden die wordt beschermd door het auteursrecht of het octrooirecht, die een handelsmerk, een handelsgeheim of andere eigendomsrechten kan bevatten. Hij garandeert dat hij deze rechten zal respecteren.

 2. Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door Bednet en / of de betrokken derde partij, is het de gebruiker niet toegestaan om elementen op de website te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, verspreiden of er geheel of gedeeltelijk afgeleide werken van te maken. Het is hem derhalve niet toestaan (en mag andere mensen niet toestaan) om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen of te creëren, het ontwerp om te keren of de broncode te verzamelen of op een andere manier te vinden, enig recht met betrekking tot de website en / of de inhoud ervan te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven of over te dragen op enigerlei wijze dan ook.

 3. Bednet is niet verantwoordelijk in geval van dergelijke schendingen van gebruikers.

Beëindiging

 1. Indien de gebruiker deze voorwaarden schendt of anderszins risico’s creëert of de mogelijke blootstelling aan gerechtelijke vervolging voor Bednet genereert, kunnen we de toegang tot de fotogalerij van onze website beëindigen of opschorten met of zonder reden of voorafgaande kennisgeving aan hem.

 2. Ook kan de gebruiker zijn klasfoto laten verwijderen op elk gewenst moment. 

Disclaimer

 1. Bednet behoudt zich het recht voor om op elk moment en op welke grond dan ook, de volledig of gedeeltelijke toegang tot de fotogalerij van de website stop te zetten, zonder enige voorafgaandelijke verplichte kennisgeving te behoeven jegens de gebruiker. 

 2. De gehele inhoud wordt, impliciet of expliciet, zonder enige vorm van garantie verstrekt. Bednet neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van enige gebruiker of berichten van derden die onze diensten gebruiken. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij kan worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die onjuist, verwerpelijk, ongeschikt voor kinderen, of anderszins ongeschikt kan zijn voor uw doel.

Aansprakelijkheidsbeperkingen en maximale schadevergoedingen

Bednet zal in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige directe en/of indirecte schade opgelopen door de gebruiker in het kader van het gebruik van de website en/of de inhoud daarvan geplaatst ter zijn/haar beschikking. Bednet is slechts aansprakelijk voor bedrog of grove schuld, die hier rechtstreeks en zonder twijfel aan toe te schrijven is.

Geschil

Voor elk geschil, stemt de gebruiker in om eerst contact met ons op te nemen en te trachten het geschil op informele wijze op te lossen met ons.

Recht en rechtspraak

Mocht een geschil ontstaan, zal het Belgische recht van toepassing zijn en de rechtbank van Nijvel zal als enige de exclusieve jurisdictie hebben.

Geen verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand van deze bepalingen wordt geacht een verdere of blijvende afstand van recht te zijn.