Je bent hier:

U bent hier

Jaarverslag 2020

Bednetter met klas

Wat doet Bednet?

Bednet: mee met de les en al de rest

Voor wie?

 • Bednet organiseert synchroon internetonderwijs (SIO) voor leerlingen die door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan.
 • Op vraag van de Vlaamse overheid werd de SIO-werking in 2020 ook mogelijk voor een nieuwe doelgroep, namelijk leerlingen die zelf niet ziek zijn maar niet naar school mogen omwille van de coronarisico’s voor een gezinslid. De zogenaamde leerlingen met ‘extern risico besmettingsgevaar’

Wat doet Bednet?

 • SIO biedt aan deze leerlingen de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de eigen leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Dankzij SIO ontstaat er bij de zieke leerling een gevoel van fysieke aanwezigheid in de klas. Het verlaagt de drempel voor de leerling om, wanneer het opnieuw kan, zijn gewone plaats in de klas weer in te nemen. 
 • SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand, zorgt voor het behoud van sociale contacten tijdens de afwezigheid en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met de leerkrachten en klasgenoten behouden. 
 • Sinds 1 september 2015 is SIO een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen en de Nederlandstalige scholen in Brussel, decretaal bepaald in het Onderwijsdecreet XXIV (april 2014). Bednet is door de Vlaamse overheid aangesteld als de organisator van SIO, via een jaarlijks subsidiebesluit.

Kernopdrachten

Bednet wil dit  recht op SIO voor zoveel mogelijk kinderen en zo kwaliteitsvol mogelijk realiseren. Daarom staan in de werking en organisatie 4 kernopdrachten centraal:

 • Bednet organiseert en begeleidt gratis SIO in scholen en gezinnen. 

Bednet begeleidt de voorbereiding en het gebruik van SIO in het onderwijstraject van de zieke leerling. Bednet zorgt voor een kwaliteitsvolle internetverbinding en al het nodige computermateriaal voor school en gezin. Een consulent ondersteunt en adviseert bij praktische, pedagogische en socio-emotionele vragen en zorgen. De helpdesk biedt ondersteuning bij technische vragen en problemen.

 • Bednet ontwikkelt expertise, optimaliseert en innoveert SIO. 

Bednet ontwikkelt kennis over het gebruik van SIO door zieke leerlingen. Bednet verbetert haar werking met aandacht voor de sociale en educatieve noden van zieke kinderen, technologische innovatie en de evoluties in het onderwijs. Bednet bewaakt de kwaliteit van haar dienstverlening.

 • Bednet maakt SIO en onderwijs voor zieke leerlingen bekend. 

Bednet informeert zoveel mogelijk mensen over het aanbod en de mogelijkheden van SIO. Bednet maakt ook ruimer het recht op onderwijs tijdens ziekte zo breed mogelijk bekend in de onderwijs-, welzijns- en medische sector. Bednet doet dit via diverse communicatiekanalen, zet informatiecampagnes op en doet gericht aan netwerking.

 • Bednet zet samenwerking en sponsorship op met private en publieke partners. 

Bednet werkt samen met private en publieke partners om maximaal gebruik te maken van beschikbare kennis op het kruispunt van ICT, onderwijs en ziekte . Daarnaast kan Bednet rekenen op tal van particulieren en ondernemingen die het recht op onderwijs voor elk ziek kind mee (financieel) willen ondersteunen.

Bednetconsulenten met Bednetpoes

Het Bednet-team

Het Bednet-team

Eind 2020 bestond het Bednet-team uit 25 medewerkers (24,7 VTE). Onder leiding van de directeur werkt het samen aan de realisatie van de 4 kernopdrachten.

In 2020 nam het team afscheid van directeur Els Janssens, die na meer dan 14 jaar inzet een nieuwe wending nam in haar loopbaan. In september 2020 werd Mathieu Tallon als nieuwe directeur aangesteld.

"Ik startte op een symbolische 1ste september. In één van mijn eerste weken mocht ik meemaken hoe voor de eerste keer de Bednet-verbinding werd opgezet tussen een leerling in het 3de middelbaar en haar klas.  Dit was een onvergetelijke ervaring waarbij ik aan den lijve kon ondervinden welk verschil Bednet maakt in het leven van de zieke leerling én alle klasgenoten. Ik verheug me om samen met het Bednet-team de organisatie verder toekomstgericht te laten groeien. Want elk kind heeft recht om deel te blijven uitmaken van de klasgroep, ook bij ziekte!" - Mathieu Tallon

De Raad van Bestuur bepaalt de algemene strategie van de organisatie, de toekomstige oriëntaties, het opvolgen van de resultaten en het financieel beleid, de begroting en de jaarrekening. De Raad van Bestuur is samengesteld uit diverse profielen met een variatie aan expertises en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

In de Algemene Vergadering zetelen vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders en partnerorganisaties, zoals bijv. de koepels van ouderverenigingen, de ziekenhuisscholen, TOAH, vrijwilligersorganisaties die onderwijs aanbieden, ... 

 

Hout me vast-actie ten voordele van Bednet

Financiering van de werking

Financiering van de werking

Bednet verlengt het partnerschap met de Vlaamse overheid

Sinds 1 september 2015 geeft de Vlaamse overheid jaarlijks aan Bednet de opdracht om synchroon internetonderwijs te organiseren. 

In juli 2020 lanceerde de Vlaamse Overheid op vraag van minister Ben Weyts een oproep voor ‘centrale coördinator synchroon internetonderwijs’. Bednet vzw zag haar kandidatuur weerhouden en ondertekende een driejarige raamovereenkomst. Alvast tot 2023 blijft Bednet het recht op onderwijs voor zieke leerlingen mee realiseren via SIO, in nauwe samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming. 

“ Kinderen met kanker, of bijvoorbeeld jongeren met zware psychologische problemen, kunnen tijdelijk niet naar school, maar we laten hen niet los. Dankzij het werk van Bednet kunnen scholen de band warm houden. Bednet heeft een traditie van innovatie: ze waren pioniers en nu zullen ze opnieuw pionier zijn in de jaren waarin ons onderwijs een grote digisprong voorwaarts neemt." - Ben Weyts, Vlaams minister van onderwijs

Bednet reikt vanuit haar werking beleidsinformatie aan. In 2020 leverden we o.a. input aan voor parlementaire vragen over SIO en Bednet. Thema’s die aan bod kwamen, waren Bednet voor broers/zussen van SIO-leerlingen, de Bednet-werking tijdens corona, SIO voor leerlingen met psychische problemen, en de inzet van SIO in Brusselse scholen.  

Sponsoring en giften blijven nodig

Naast de overheidssubsidies blijven ook sponsoring en giften noodzakelijk om de Bednet-activiteiten en -dienstverlening te financieren. 

In 2020 realiseerde Bednet haar werking en dienstverlening op basis van 81% overheidssubsidies en 19% inkomsten via private giften en sponsoring

Partners voor sponsoring

Bednet kan al enkele jaren rekenen op de steun van enkele grote partners. Ook in 2020 waren Proximus, de Nationale Loterij, Sleeplife en Iddink de grootste sponsors van Bednet.  

#de1000vanBednet

Bednet zette acties op om extra middelen in te zamelen. Ondermeer door onze online actie #de1000vanBednet trokken we verschillende particuliere acties aan die telkens als doel hadden om 1000€ in te zamelen voor Bednet. Ook vele scholen en verenigingen schonken hun eigen jaarlijkse inzamelactie aan Bednet.

Verrassende acties van bedrijven

Er kwam ondanks de coronacrisis veel creativiteit vanuit de bedrijfswereld om Bednet mee financieel te steunen. Enkele van de vele voorbeelden:

 • In plaats van eindejaarsgeschenken aan te kopen voor klanten en leveranciers schonk Van Oirschot NV een mooi bedrag aan Bednet.

 • FTC PGeneration en Alysée schonken een vast bedrag per verkoop aan Bednet. Vanbreda schonk een vast bedrag per klant die zich registreerde op hun app.

 • Brightest organiseerde een sportieve challenge met inzamelactie.

 • Als bedanking voor deelname aan marktonderzoek door DataSynergy kunnen respondenten een bedrag overmaken aan Bednet.

Twee kinderen volgen Bednet

Samenwerking in de sector

Samenwerking in de sector

Bednet zet actief in op netwerking in de onderwijs-, welzijns- en medische sector. Samen met al deze partners wil de vzw het recht op onderwijs voor zoveel mogelijke zieke leerlingen realiseren en de kracht van SIO en Bednet zo breed mogelijk bekend maken.

Bednet doet het niet alleen

Bednet onderhield ook in 2020 nauwe contacten met andere complementaire initiatieven voor onderwijs aan zieke leerlingen: de ziekenhuisscholen, vzw School en Ziekzijn, de revalidatiecentra, Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH). Bednet werd lid van de stuurgroep van Klasziekaal, Steunpunt zieke leerlingen in West-Vlaanderen, een tweejarig provinciaal project dat de bekendheid van onderwijs aan zieke leerlingen wil promoten. 

SIO voor kinderen en jongeren met kanker

Bednet ging in gesprek met de 4 universitaire ziekenhuizen, 2 Franstalige ziekenhuizen in Brussel en met Kom op tegen kanker (jongerenwerking) om de mogelijkheden en beperkingen van SIO voor leerlingen met kanker te bespreken en de samenwerking rond deze doelgroep te versterken.  Bednet werd lid van Childrencancer en ondertekende het charter van de organisatie.

SIO voor jonge moeders 

Bednet ging in  gesprek met Fara om de samenwerking met Bednet en de mogelijkheden en beperkingen van SIO voor jonge moeders te bespreken. 

‘Zie mij! Onzichtbare kinderen en hun rechten’

Bednet werkte mee aan de campagne van de Kinderrechtencoalitie om onzichtbare kinderen en hun rechten in de kijker te zetten. Bednet schreef een artikel over het recht op onderwijs tijdens ziekte voor de publicatie en maakte de campagne mee bekend (www.onzichtbarekinderen.be).

“Yaro ziet er niet ziek uit maar hij is het wel. Hij heeft een primaire immuundeficiëntie. In de winter circuleren er zo veel infecties dat naar school gaan niet meer lukt. Hij is dan een half jaar lang volledig aangewezen op Bednet. Hij heeft zorgen die een kind van 11 niet zou mogen hebben.Yaro is nooit ‘normaal’ naar school kunnen gaan. Al sinds het eerste leerjaar combineert hij Bednet met naar school gaan. Heel weinig mensen begrijpen de impact van Bednet op de kinderen die het nodig hebben. Naar school gaan en sociaal contact hebben is heel belangrijk. Voor Yaro is school, alles! Zijn buitenlijn met het echte leven, met kind zijn. Hij moet al school missen, hij kan al niet bij vrienden gaan spelen of naar feestjes gaan.” - Elke, mama van Yaro (11 jaar)

Bednetter op een mobiele unit

Organisatie en ondersteuning

Bednet organiseert en ondersteunt SIO-trajecten

Bednet begeleidt gezin en school bij de voorbereiding en het gebruik van SIO in het onderwijstraject, technisch en pedagogisch. 

 • De Bednet-consulenten begeleiden gezin en school bij alle mogelijke praktische, pedagogische en socio-emotionele vragen en bezorgdheden bij de voorbereiding en het gebruik van SIO. 
 • De Bednet-helpdesk ondersteunt school en gezin bij technische vragen of problemen.

Bednet zorgt voor al het computermateriaal dat nodig is om 1 afwezige leerling te verbinden met de klasgroep:

 • De Bednet-software maakt het mogelijk om via realtime videostreaming de lessen mee te volgen en in interactie te gaan met klasgenoten en leerkrachten.

 • Via de Bednet-klasunit is de afwezige leerling zichtbaar aanwezig in de klas. De beweegbare camera die op de computer voorzien is, zorgt ervoor dat de Bednetter van thuis uit  kan rondkijken in de klas en inzoomen op het bord. 

 • De leerling volgt vanop een Bednet-laptop de lessen mee, thuis of in het ziekenhuis.

 • Internetverbinding: Via de samenwerking met partners Proximus en Telenet voorziet Bednet indien nodig een gesponsorde, kwaliteitsvolle internetverbinding bij school en/of gezin. 

Bednet helpdesk chat
Grafiek op een scherm die de stijging toont van aantal Bednetters

Bednet in cijfers

Bednet in cijfers

Meer nieuwe aanvragen en een nieuwe doelgroep voor SIO

Staafdiagram met gegevens over wie Bednet aanvraagt
 • Bednet ontving in 2020 1.174 aanvragen voor SIO.  
 • Bij de start van het schooljaar 20-21 zag Bednet een enorme instroom aan aanvragen, tot zelfs een verdubbeling van het aantal aanvragen in vergelijking met andere schooljaren. Oa. leerlingen met ziekten van het bloed en aandoeningen van het immuunsysteem en bepaalde chronische aandoeningen vroegen opvallend vaker SIO aan, in vergelijking met andere schooljaren.
 • Op vraag van de Vlaamse overheid werd de SIO-werking ook mogelijk voor een nieuwe doelgroep, namelijk leerlingen die zelf niet ziek zijn maar niet naar school mogen omwille van de coronarisico’s voor een gezinslid. De zogenaamde leerlingen met ‘extern risico besmettingsgevaar’. Bednet ontving 95 aanvragen voor deze doelgroep.
 • De meeste aanvragen werden ingediend door de school (45%) of door de ouders (38%).
 • Bednet bespreekt in overleg met school, gezin, CLB en medische partners de haalbaarheid en zinvolheid van SIO in het onderwijstraject van de zieke leerling.  Jaarlijks wordt meer dan 85% van de aanvragen opgestart. De meest voorkomende redenen zijn dat de leerling uiteindelijk toch naar school kan gaan, dat er gekozen wordt voor een andere vorm van onderwijsondersteuning (bijv. enkel les via TOAH, parcours via examencommissie), of dat het gebruik van SIO niet combineerbaar is met ziekte, behandeling of herstel (bijv. leerling is te ziek, een te druk behandelschema).

10% meer zieke leerlingen zijn via Bednet mee met de les en al de rest

Het aantal Bednetters blijft jaar na jaar stijgen. In 2020 maakten 1.174 leerlingen gebruik van SIO, dat is 10% meer dan in 2019. 

De stijging is ook voelbaar in de Bednet-trajectwerking: het aantal begeleide trajecten door consulenten, het aantal leveringen en ophalingen van materiaal, en het aantal helpdesk-chats namen flink toe in 2020.

 • ​750 computersets voor SIO
 • 8% gesponsorde internetlijnen (via Proximus en Telenet)​
 • 3367 leveringen en ophalingen van materiaal
 • 9445 chats met de helpdesk​
 • 1.174 leerlingen ​​
 • 797 scholen 

De ziektebeelden van Bednetters zijn zeer verschillend. De 4 meest voorkomende ziektebeelden in 2020 waren ‘psychische en gedragsstoornissen’ (19%), ‘oncologie’ (15%), ‘ziekten van het bot-spierstelsel en bindweefsel’ (12%) en ‘ziekten van het bloed en aandoeningen van het immuunsysteem’ (10%). In 5% van de trajecten werd SIO ingezet voor de nieuwe doelgroep leerlingen met een ‘extern risico besmettingsgevaar’.

Staafdiagram met percentage Bednetters verdeeld over pathologie

De Bednetters volgen les in alle onderwijsniveaus, alle onderwijsnetten en alle provincies.  

Infographic over hoeveel percent van de Bednetters in elk onderwijsniveau zitten
Verdeling Bednet-trajecten per onderwijstype
Verdeling Bednet-trajecten per onderwijsnet
Percentage Bednetters per provincie
Bednetter Claudia is omringt door haar klas

Getuigenissen

Getuigenissen

Ilyan, 9 jaar, darmziekte

"In mijn klas staat een computer met een camera die ik zelf kan besturen, heel leuk. Ik zie alles: het bord en de juf, maar ook mijn vrienden in de klas. Bijna elke dag volg ik in de voormiddag les. Maar als ik te veel pijn heb, mag ik de laptop sluiten en rusten. Af en toe kan ik naar de klas gaan. Met carnaval ging ik nog verkleed naar school. 

Ik volg graag les via Bednet, want ik wil veel bijleren. Dat zal nodig zijn, want later wil ik superheld worden."

 

Claudia, 14 jaar, lymfeklierkanker 

"Het was januari vorig jaar. Ik had 2 maanden niemand gezien en toen bracht de consulente van Bednet mij in contact met mijn klas. Een mooie en heftige herinnering. Ik zag eerst maar een 6-tal kinderen in de klas. Ik dacht: “De rest is weg”. Toen de consulente mij vanuit de klas instructies gaf en vroeg om de camera te draaien zag ik plots heel de klas. Ik was zo blij en ontroerd!  Toen de computer uitging was ik heel emotioneel en dat was elke keer zo. Ik kon mij te goed herinneren hoe ik daar zelf in de klas zat, achter de kinderen. Maar nu was ik er niet écht bij. Ik vond dat zo moeilijk. Ik stopte dan ook met Bednet en kreeg privéles van een vrijwilliger van School & Ziekzijn."

"Het gaat nu gelukkig beter met mij. Ik ben nu echt met Bednet gestart, minstens voor een half jaar"

Bednet communiceert

Bednet communiceert

Bednet wil een zo groot mogelijk publiek informeren over het bestaan en de mogelijkheden van SIO en Bednet voor zieke leerlingen, en eventuele drempels wegnemen voor aanvraag en gebruik van SIO. Zo vergroten we de kans dat kinderen en jongeren die ziek worden, tijdig en goed toegeleid worden naar Bednet en de andere onderwijsmogelijkheden tijdens ziekte. 

Eigen communicatiekanalen 

Bednet communiceert via haar eigen website, diverse sociale media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube) en via een maandelijkse nieuwsbrief. De communicatiekanalen van Bednet blijven aan bekendheid winnen.

Wim de Vilder draagt een Pyjamabroek om het nieuws te presenteren

Informatiecampagnes

Informatiecampagnes

Nationale Pyjamadag

22.000 klassen in 1.200 scholen namen deel aan Pyjamadag. 

Bednet organiseerde de 5de editie van de ‘Nationale Pyjamadag’, een grootschalige campagne, om Bednet bekend te maken bij het grote publiek en meer specifiek bij scholen, gezinnen en leerlingen. 

Pyjamadag viel samen met de aankondiging van de sluiting van de scholen op maandag 16 maart, de officiële start van de corona lockdownperiode in België. De vlog van Linde Merckpoel ‘De jongen voor wie we onze handen wassen’ op Stubru had heel wat bereik (meer dan 18.000 YouTube views en 1100 views op Facebook) en verenigde de boodschap van Pyjamadag heel mooi met de nakende lockdown.

Mediapartners MNM en Ketnet zetten opnieuw mee hun schouders onder onze campagne. MNM lanceerde twee weken lang een radiospot over de Pyjamadag, ze publiceerden 4 online video’s op hun website en sociale media waarin ze Bednetters met uiteenlopende pathologieën in de kijker zetten. Tijdens de Grote Peter van de Veire Ochtendshow gingen Kawtar en Wannes langs in de klas van 2 Bednetters. Ketnet skypete met een Bednetter en de wrappers en Karrewiet nieuwsanker Jelle presenteerden in pyjama.

Partnerschap met de Belgian Red Devils

De samenwerking met de Rode Duivels werd in 2020 afgerond op 13 november met de stunt #FrontRow. Door COVID-19 was de training voor de Nations League niet toegankelijk voor publiek. Maar op thefrontrow.be kon iedereen live de training volgen vanuit een uniek perspectief: enkele Rode Duivels trainden die dag met een camera op de borst. Dit zorgde voor unieke beelden die live te volgen waren op thefrontrow.be.

Campagnemateriaal Front Row met de Rode Duivels
Juf praat tegen Bednetter op mobiele unit

Bednet innoveert

Bednet innoveert

De digitalisering in onderwijs en samenleving staat niet stil. Dankzij de coronacrisis vonden allerlei tools voor afstandsonderwijs bovendien versneld en op grote schaal ingang in het basis- en secundair onderwijs. 

Bednet speelt in op de digitale versnelling in het onderwijs en op nieuwe technische mogelijkheden voor de software en hardware voor SIO. Belangrijkste doel is om de de kwaliteit en het gebruiksgemak van SIO steeds verder te verbeteren voor Bednetters en leerkrachten. Bednet ontwikkelt expertise, optimaliseert en innoveert SIO

Nieuwe microfoon voor leerkrachten

Bednet introduceerde een nieuw type dasspeldmicrofoon voor leerkrachten. Deze zorgt voor een betere kwaliteit van de audio voor de Bednetter en voor minder technische problemen.

Leerkracht spreekt in micro

BYOD voor Bednetters 

Heel wat leerlingen beschikken intussen over een eigen laptop, vaak via het ‘Bring Your Own Device’ systeem van scholen. Bednetters kunnen nu ook gebruik maken van de eigen laptop om de lessen te volgen via SIO. 

Vernieuwing Bednet-klasunit

Bednet werkt aan een nieuwe computeropstelling voor de klas. Deze zal flexibeler en mobieler ingezet kunnen worden in de klaspraktijk en de samenwerking met de klasgenoten vergemakkelijken. Lancering is voorzien in september 2021.

Bednetconsulente July werkt

Bednet versterkt ondersteuning

Bednet versterkt ondersteuning

Bednet blijft het begeleidingsaanbod voor zieke leerlingen, hun gezin en hun school, steeds verder ontwikkelen. Belangrijkste doelen zijn dat gebruikers zo zelfstandig mogelijk aan de slag kunnen met SIO en zich ondersteund voelen bij de technische, de pedagogische en de socio-emotionele vragen die komen kijken bij het gebruik van SIO.

Bednet zette haar expertise rond synchroon internetonderwijs in om àlle scholen en gezinnen mee te ondersteunen bij de uitdagingen van het afstandsonderwijs in coronatijden.

Uitbreiding Bednet-gebruikerspagina’s voor scholen en gezinnen

Op de gebruikerspagina’s kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en ICT-coördinatoren alle informatie over voorbereiding, opstart en gebruik van SIO eenvoudig terugvinden. Ze kunnen zo het SIO-traject op eigen tempo voorbereiden, informatie over het technisch gebruik van SIO nalezen of gericht opzoeken, of tips raadplegen over de didactische mogelijkheden van SIO  (bijv. evalueren via SIO, inzet van SIO bij kleuters). 

Bednet-helpcenter  

Bednet lanceerde tijdelijk (mei-september) het Bednet-helpcenter, een platform om scholen en gezinnen praktijkgericht te ondersteunen bij het organiseren van afstandsonderwijs in coronatijden. Via de kennisbank met artikels en via de chatfunctie konden ouders en leerkrachten terecht voor inspiratie, tips en advies.

Begeleiders zonder grenzen

Bednet werd partner van Begeleiders zonder Grenzen, dat onderwijsbegeleiders, onderzoekers en experten samenbracht om in coronatijden zo snel mogelijk een kwaliteitsvol antwoord op onderwijsvragen te formuleren.

Bednetter Claudia studeert

Onderzoek over Bednet

Onderzoek over Bednet

Met behulp van interne registratiegegevens en gerichte onderzoekstrajecten bouwt Bednet kennis op rond specifieke aspecten van de dienstverlening, de doelgroep, het gebruik en de uitkomsten van SIO. Bednet benut deze kennis om de eigen werking te optimaliseren en om beleidsgerichte adviezen te formuleren.

Bekendheidsonderzoek

Bednet rondde in april 2020 het bekendheidsonderzoek in de onderwijssector af, dat startte in 2019 in samenwerking met studenten van de EHSAL, postgraduaat marketingmanagement. 

De bekendheid van Bednet bleek in de scholen zeer hoog. De meeste respondenten waren tevreden over Bednet. Belangrijkste verbeterpunten waren dat veel scholen niet op de hoogte waren van de algemene gebruiksvoorwaarden van Bednet. Vooral de ziektebeelden en de minimumleeftijd zijn nog te weinig gekend.  De angst voor een slechte internetverbinding en de kosten voor het gebruik van Bednet kwamen naar voor als drempels om SIO in te zetten.

Uitbouw onderwijstrajecten tijdens ziekte

In samenwerking met 2 stagiaires pedagogische wetenschappen van de UGent zette Bednet onderzoek op naar  de uitbouw van onderwijstrajecten tijdens ziekte.  De perspectieven van de betrokkenen rond het kind - ouders, school, ziekenhuisschool - werden in kaart gebracht en er was ook expliciete aandacht voor de stem van het kind, vanuit het perspectief van de kinderrechten.

Hieruit bleek dat ouders heel vaak zelf informatie moeten opzoeken over onderwijsmogelijkheden tijdens ziekte. Algemeen bleek de mogelijkheid om diverse onderwijsinitiatieven te combineren (SIO, TOAH,...)  nog niet altijd goed gekend. Daarnaast kwamen de nood aan iemand die het onderwijs tijdens ziekte coördineert en het belang van het afstemmen van verwachtingen tussen de betrokken sterk naar voor. 

Hoewel de ervaringen tussen de bevraagde Bednetters verschillend waren, gaven ze algemeen aan tevreden te zijn over de informatie die ze zelf kregen en over de mate waarin met hun mening en voorkeuren rekening gehouden werd. Ze waren erg positief over de aanpak van de Bednet-consulenten: ze werden actief betrokken in de gesprekken en konden met al hun vragen terecht.

Mee met de les en al de rest via Bednet

Via een masterproef in samenwerking met de KU Leuven, opleiding pedagogogische wetenschappen, werd onderzocht of er een verschil is tussen de mate waarin Bednetters het gevoel hebben er echt bij te horen bij het les volgen, in vergelijking met hun klasgenoten die gewoon in de klas aanwezig kunnen zijn. In verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar synchroon online leren komt dit immers naar voor als een groot knelpunt.

Het onderzoek leverde mooie resultaten op: de bevraagde Bednetters bleken zich even betrokken te voelen bij het lesgebeuren als hun klasgenoten. Opvallend was ook dat Bednetters veel meer dan hun klasgenoten aangaven dat ze leren persoonlijk waardevol vinden en dat ze nieuwe dingen willen bijleren. Dit bevestigt hoe belangrijk onderwijs is voor zieke leerlingen.

Bednetter omringt door klasgenoten
Download jaarverslag (pdf)