Je bent hier:

U bent hier

Jaarverslag 2019

Wat doet Bednet

Wat doet Bednet?

Bednet organiseert Synchroon Internetonderwijs (SIO) voor leerlingen die door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of regelmatig niet naar school kunnen gaan. 

SIO biedt aan deze leerlingen de mogelijkheid om op afstand, via de computer, rechtstreeks en in interactie met de eigen leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen. Dankzij SIO ontstaat er bij de zieke leerling een gevoel van fysieke aanwezigheid in de klas.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand, zorgt voor het behoud van sociale contacten tijdens de afwezigheid en bereidt de terugkeer naar school voor. Door SIO blijft de band van de afwezige leerling met de leerkrachten en klasgenoten behouden. 

Sinds 1 september 2015 is SIO een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen en de Nederlandstalige scholen in Brussel, decretaal bepaald in het Onderwijsdecreet XXIV (april 2014). Bednet is door de Vlaamse overheid aangesteld als de organisator van SIO, via een jaarlijks subsidiebesluit. 

Bednet heeft 3 kernopdrachten

Gratis organisatie en begeleiding van Bednet in scholen en gezinnen

Het Bednet-team staat in voor de organisatie en begeleiding van SIO-trajecten in scholen en gezinnen. Een Bednet-consulent ondersteunt de school en het gezin bij de organisatie. Tijdens de schooluren is de helpdesk beschikbaar om technische vragen en problemen zo snel mogelijk op te lossen. 

Bednet ontwikkelt expertise, optimaliseert en innoveert SIO

Bednet ontwikkelt SIO-expertise om de educatieve en sociale noden van zieke leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doet Bednet met aandacht voor de omgeving van het zieke kind, technologische innovatie en de evoluties in het onderwijs. Bednet bewaakt de kwaliteit van haar dienstverlening.

Bednet communiceert

Bednet netwerkt, voert informatie- en wervingscampagnes en communiceert via diverse kanalen, om de naamsbekendheid te vergroten en zoveel mogelijk mensen te informeren over het aanbod van SIO voor zieke leerlingen.

 

Het Bednet-team

Het Bednet-team

Eind 2019 bestond het Bednet-team uit 25 medewerkers (23.6 VTE). Onder leiding van de directeur realiseert het team de huidige dienstverlening aan de gebruikers enerzijds en de verdere uitbouw van expertise en de optimalisering en innovatie van de dienstverlening anderzijds. 

Het team bestaat uit drie subteams die elk een specifieke bijdrage leveren aan de totale Bednet-werking:

 • Het consulententeam (11.9 VTE) staat in voor het begeleiden van de SIO-trajecten, de regionale netwerking en de expertise-ontwikkeling op vlak van de inhoudelijke begeleiding van de SIO-trajecten. 
 • Het ICT-team (7.2 VTE) staat in voor het onderhouden, leveren en ophalen van het materiaal, de helpdeskfunctie en technische ondersteuning, de technologie-ontwikkeling (software, hardware) en de logistieke processen. 
 • Het central support team (4.5 VTE) staat in voor de centrale ondersteuning van de werking en dienstverlening van Bednet op vlak van HR en financiën, communicatie, fondsenwerving en beleid. 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en is belast met de strategische leiding van de organisatie, in samenspraak met de directeur en vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. De Raad van Bestuur is samengesteld uit diverse profielen met een variatie aan expertises en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering bestaat uit personen die lid zijn in persoonlijke naam of namens een organisatie.

Bednet en de Vlaamse Overheid

Bednet en de Vlaamse Overheid

Sinds 1 september 2015 geeft de Vlaamse overheid jaarlijks aan Bednet de opdracht om synchroon internetonderwijs te organiseren. Jaarlijks bezorgt Bednet een overzicht van de werking, activiteiten en realisaties waaraan de financiële middelen werden besteed, in overeenstemming met het subsidiebesluit. 

In 2019 is Bednet in dialoog gegaan met het kabinet en de commissie onderwijs, om in de toekomst het recht op onderwijs voor nog meer langdurig zieke leerlingen op een duurzame manier waar te kunnen maken. Zo nam Bednet o.a. deel aan een hoorzitting in het Vlaams Parlement. In februari werd de oprichting van een centrale organisatie voor synchroon internetonderwijs in een decreet vastgelegd. 

Naast de overheidssubsidies blijven ook sponsoring en giften  noodzakelijk om de Bednet-activiteiten en -dienstverlening te financieren.  In 2019 realiseerde Bednet haar werking en dienstverlening op basis van 78% overheidssubsidies en 22% inkomsten via private giften en sponsoring. Belangrijke partners in 2019 waren Proximus, Engie Foundation  en de Nationale Loterij.

 

Samenwerking in de sector

Samenwerking in de sector

Bednet is lid van PoZiLiV, Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen. Deze organisatie verenigt de ziekenhuisscholen, de koepelvereniging School & Ziekzijn (vrijwilligers aan huis) en andere onderwijsverstrekkers, o.a. Kom op tegen Kanker. PoZiLiV ijvert voor de belangen van onderwijsverstrekkers aan zieke leerlingen in Vlaanderen en treedt op als gemeenschappelijke gesprekspartner naar de Vlaamse overheid.

Lees de interviews met enkele van onze partners.

Klachtenprocedure en GDPR-wetgeving

Klachtenprocedure en GDPR-wetgeving

Bednet werkt conform de GDPR-regelgeving in het verzamelen, beheren en verwerken van personeelsgegevens.

Bednet heeft een klachtenprocedure en ontving geen officiële klachten over haar werking via het Kinderrechtencommissariaat of de Vlaamse ombudsdienst.

 

Bednet-werking

Bednet-werking

Sinds  1 september 2015 stelt de Vlaamse overheid voor de organisatie van SIO een aantal criteria voorop: 

 • De leerling is minstens 5 jaar en ingeschreven in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs. 

 • De leerling is door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig, niet in staat om onderwijs te volgen in de eigen school. De school beschikt over verantwoordingsstukken over die afwezigheid.

 • De leerling zal minstens 4 weken of 36 halve lesdagen afwezig zijn wegens ziekte.

 • Het gebruik van SIO is verenigbaar met de medische behandeling van de leerling. 

 • SIO komt tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling en is geen permanent alternatief voor onderwijs op school. 

 • Motivatie en betrokkenheid van zowel de leerling, zijn ouders als van de school, het CLB en andere partners zijn  noodzakelijk. 

Daarnaast behoudt Bednet het recht om SIO niet op te starten of stop te zetten als het geen haalbare of zinvolle oplossing blijkt te zijn binnen het onderwijstraject van de leerling.

De Bednet-consulenten, helpdesk- en logistieke medewerkers ondersteunen elk traject volgens een aantal stappen.

Het Bednet-systeem zorgt ervoor dat de zieke leerling live, synchroon en in interactie met de klasgenoten lessen kan blijven volgen. Het ‘Bednet-systeem’ is de combinatie van de hardware, software en internetconnectiviteit die nodig is om de zieke leerling te verbinden met de klas.

Getuigenis

Getuigenis

Anne-Sophie (14 jaar) kreeg begin schooljaar 2018-2019 een hersenbloeding. Na een zware herstelperiode kon ze in september 2019 eindelijk weer voltijds naar school gaan.

“Ik kreeg begin vorig schooljaar een hersenbloeding, op 13 jaar! Je denkt: dat is alleen voor oude mensen. Ik lag nadien lang in het ziekenhuis, vreselijk. Er waren heel moeilijke periodes maar ik zei tegen mezelf: ik wil terug naar mijn vrienden, terug naar school, ik wil later dokter worden, nog meer dan ooit. Dan moet ik ervoor gaan werken en via Bednet kan ik mee blijven met de leerstof. Het positieve voor ogen houden. Dat heeft mij recht gehouden. Ook als je vrienden op bezoek komen, dan besef je nog meer hoe hard je terug naar school wil gaan.”

Lees haar volledig verhaal en ontdek andere verhalen van jongeren op onze jongerensite.

 

Bednet communiceert

De communicatie van Bednet

Sinds september 2015 voert Bednet een actieve informatie- en wervingscampagne, met als doel: 

 • Het recht op SIO  voor elke zieke leerling in de kijker zetten
 • De naamsbekendheid van Bednet vergroten
 • Gebruikers en partners in onderwijs-, welzijns- en medische sector to goed mogelijk informeren over de werking van Bednet

In haar communicatie wil Bednet ook het algemene onderwijsaanbod en andere initiatieven die bijdragen tot het recht op onderwijs voor zieke kinderen zichtbaar en kenbaar maken. 

1. Eigen communicatiekanalen

Bednet communiceert via haar eigen website, diverse sociale media kanalen (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube) en via een maandelijkse nieuwsbrief. Ze volgt een gerichte sociale mediastrategie per platform en per doelgroep. Daarnaast is er bekendmaking via de media en via de communicatiekanalen van (netwerk)partners.

Belangrijke aandachtspunten in de communicatie van Bednet zijn: de verscheidenheid van SIO-gebruikers (in ziektebeelden, onderwijscontext, ..) en van diverse betrokkenen in en rond een SIO-traject (leerkrachten, ouders, Bednetters, ziekenhuisscholen,... ) in beeld brengen, toegankelijke informatie en videomateriaal uitwerken,  communicatie naar jongeren versterken via een aangepast jongerenluik op de website en  promotiemateriaal voor netwerkevents voorzien.

Het jongerenplatform

Bednet lanceerde een jongerenplatform op haar website  (www.bednet.be/jongeren), dat bekroond werd met het WATWAT label. Dit platform informeert jongeren (11-18 jaar) in een interactieve en mobile first omgeving over Bednet. Zo’n 70% van de Bednet-gebruikers zijn immers leerlingen uit het secundair onderwijs. Jongeren vinden er stories van leeftijdsgenoten, informatie voor een schoolopdracht of voor een fondsenwervingsactie. 

2. Informatiecampagnes

Nationale Pyjamadag

Op 15 maart 2019 nodigde Bednet alle basis- en secundaire scholen uit om in pyjama naar school te komen en zo alle langdurig zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken. Met deze grootschalige campagne maakt Bednet haar werking en aanbod nog beter bekend bij het grote publiek en bij scholen, gezinnen en leerlingen. De Pyjamadag en bijhorende fotowedstrijd werden breed verspreid via sociale media, radio en televisie, in samenwerking met Ketnet en MNM. 

Partnerschap met Rode Duivels

Bednet is twee jaar op rij de sociale partner van de Belgian Red Devils (tot EK 2020). In samenwerking met de Koninklijke Voetbalbond worden Bednet en haar Franstalige tegenhanger Take-Off asbl in de kijker gezet. Zo kregen Bednetters de kans om deel te nemen aan een wedstrijd of een open training, een meet-and-greet of een persoonlijke skype-sessie. De Belgian Red Devils deelden foto’s en video van deze bijzondere ontmoetingen op hun sociale media.

Kinderboek De Pyjamareus

Eind februari werd ‘De Pyjamareus’ gelanceerd, het eerste prentenboek over Bednet. Auteurs Emy Geyskens en Kolet Janssen hebben voor het boek uit de pleister-reeks (uitgeverij Clavis) samengewerkt met illustrator Jessica Raes om de werking van Bednet uit te leggen aan kinderen. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van de  7-jarige Liam die thuis herstelt van een operatie.

 

Netwerking

Netwerking

Bednet zet ook actief in op netwerking in de onderwijs-, welzijns- en medische sector.

De vzw startte met de voorbereidingen van een bekendheidsonderzoek in de onderwijssector, in samenwerking met studenten van de EHSAL, postgraduaat marketingmanagement. Resultaten hiervan zijn voorzien in juni 2020, en zullen de start zijn voor gerichtere netwerk- en communicatieacties in het onderwijs.

In 2019 werd gestart met een doelgroepanalyse. De evoluties op vlak van aantallen en kenmerken van Bednet-aanvragen en opgestarte trajecten worden geanalyseerd over een periode van 5 schooljaren, om in kaart te brengen hoe Bednet geëvolueerd is qua doelgroep sinds de start van de subsidiëring, die ook samen ging met de start van gerichte bekendmakingsacties. 

Bednet nam deel aan expertise-uitwisseling en werkt concreet samen met organisaties die onderwijs realiseren aan zieke kinderen, via plaatsbezoeken aan en regelmatig overleg met de onderwijsaanbieders van PoZiLiV (Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen) waarvan Bednet deel uitmaakt. 

Expert en innovator in SIO

Bednet als expert en innovator in SIO

Bednet is pionier in het organiseren en ondersteunen van SIO. Al sinds de start in 2004, is de organisatie steeds op zoek naar hoe ze haar technologie en de bijhorende dienstverlening aan leerlingen, scholen en gezinnen verder kan verbeteren. 

De software en de hardware zijn aan vernieuwing toe om beter aan te sluiten bij de algemene evoluties in het onderwijs en bij de noden van de gebruikers. De focus van de vernieuwing ligt steeds op de basisdoelen van Bednet: leren, betrokkenheid bij de klas en in functie van een terugkeer naar school.

In een eerste fase heeft Bednet haar software vernieuwd. Het was zoeken naar een balans tussen het tijdig optimaliseren van de technologie en de beschikbare budgetten.

In september 2019 is Bednet het schooljaar gestart met een volledig nieuw softwaresysteem om interactief en synchroon de les te volgen. Een nodenonderzoek i.s.m. IMEC en een gebruikersbevraging bij leerlingen en scholen brachten aan het licht waaraan de nieuwe applicatie moet voldoen. De nieuwe software-oplossing maakt gebruik van nieuwe technologie, is stabieler en heeft een modernere look-and-feel.

Els Janssens, directeur en Wim Van de Weyer, ICT-adviseur: “De nieuwe applicatie is beter afgestemd op het huidige klasgebeuren en op de noden van de gebruikers. Bv. de leerkracht kan het scherm van de klascomputer rechtstreeks delen met de Bednetter. Het geluidssignaal om aandacht te vragen is vervangen door een visueel signaal, enz. De nieuwe toepassing vraagt ook  minder technische ondersteuning van de helpdesk, minder installatietijd, is schaalbaar en verhoogt de zelfredzaamheid van de gebruikers.”

Bednet werkt ook aan een nieuwe hardware-oplossing voor SIO: een nieuwe mobiele unit op school. Enerzijds wil Bednet het gewicht, de onderhoudskost en specifieke technische gevoeligheden  (bijv. bekabeling) verbeterd zien. Anderzijds moeten er nieuwe mogelijkheden voor SIO-gebruik komen (bijv. wendbaarheid van de unit tijdens interactiemomenten). Op basis van een studie met uitvoerige observaties van diverse klascontexten en lessen werden de technische componenten en het ontwerp van het prototype van deze nieuwe mobiele unit in 2019 vastgelegd.

Bednet zette het pilootproject  i.s.m. het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) verder. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken Bednet en Stedelijk Onderwijs Antwerpen samen om de doelgroep van zieke leerlingen beter te bereiken, via het informeren en sensibiliseren van scholen.

In juni 2019 werden 1 masterproef en 5 bachelorproeven afgerond. De onderzoeksonderwerpen focusten op het verder opbouwen van expertise rond de doelgroep en het gebruik en de uitkomsten van SIO. Bednet nam de rol als begeleider vanuit het werkveld op en gaf de studenten de mogelijkheid om mee te lopen met consulenten en helpdesk.

Download jaarverslag (pdf) Download jaarrekening (pdf)

Jaarverslag 2019